top of page

Հաճախորդի համար

Մենք սիրում ենք մեր հաճախորդին և ձգտում ենք մատուցել լավագույնը՝ ստղծելով կյանքի և աշխատանքի հարմարավետ ու գրավիչ միջավայր, այլ ոչ թե մատուցելով ուղղակի դիզայներական ծառայություններ կամ արտադրելով կահույք։ 

PRIVACY & SAFETY

I’m a privacy & safety policy section. I’m a great place to inform your customers about how you use, store, and protect their personal information. Add details such as how you use third-party banking to verify payment, the way you collect data or when will you contact users after their purchase was completed successfully.

 

Your user’s privacy is of the highest importance to your business, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

WHOLESALE INQUIRIES

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your wholesale inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

PAYMENT METHODS

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page